Yleiset vuokraehdot

1. Yleiset ehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Vuokranantajan omaisuuden vuokraamiseen silloin, kun Vuokranantaja ja Vuokraaja ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet. Ehdoista poikkeamisesta on sovittava kirjallisesti, jotta poikkeaminen olisi pätevä. Tuotetiedoissa, hinnastoissa ja muissa vastaavissa asiakirjoissa samoin kuin muulla tavalla annetut tiedot ovat sitovia vain siinä laajuudessa, kun niihin osapuolten välisessä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan.

2. Määritelmät

Pakkauksella tarkoitetaan kaasun säilyttämiseen ja kuljettamiseen käytettäviä säiliöitä, kuten kaasupulloja, kaasupullopaketteja, siirtolavakontteja, kaasupullo - jen koreja, siirrettäviä astioita, siirrettäviä säiliöitä sekä kuivajäälaatikoita. Kaasuasemalla tarkoitetaan Vuokraajan luona olevaa varastosäiliötä tai kaasun valmistuslaitteistoa oheislaitteineen. Vuokrasopimuksella tarkoitetaan Vuokranantajan ja Vuokraajan välillä tehtyä Kaasuntoimitusvälineiden vuokraamista koskevaa sopimusta. Kaasuntoimitusvälineillä tarkoitetaan Pakkauksia, Kaasuasemia ja kaikkia muita Kaasuntoimitusvälineitä, joita Vuokranantaja antaa vuokralle.

3. Vuokrasopimuksen laajuus

Vuokrasopimus käsittää Kaasuntoimitusvälineet, joita Vuokraaja vuokraa kuorma- kirjojen tai muiden asiakirjojen mukaisesti. Vuokraajan vaihtaessa Pakkausta Vuokranantajalla on oikeus luovuttaa Vuokraa - jalle Pakkauksia, jotka vastaavat aikaisemmin vuokrattuja Pakkauksia.

4. Vuokra

Vuokra laskutetaan siitä päivästä lähtien, milloin Kaasuntoimitusvälineet ovat Vuokraajan käytettävissä. Vuokra sellaisista Kaasuntoimitusvälineistä, jotka annetaan vuokralle määräajaksi, maksetaan etukäteen joko koko vuokra-ajalta tai sen osalta. Vuokra sellaisista Pakkauksista, jotka vuokrataan toistaiseksi, maksetaan jälkikäteen (päivävuokra). Silloin, kun Vuokraaja on maksanut Pakkauksista vuokran etukäteen tietyltä ajanjaksolta eikä Vuokraaja palauta Pakkauksia ajan - jakson päätyttyä tai maksa vuokraa etukäteen uudelta ajanjaksolta, laskutetaan Pakkausten vuokra ajanjakson päätyttyä jälkikäteen (päivävuokra). Samoin menetellään, kun Vuokraaja ei Vuokrasopimuksen päätyttyä palauta Kaasuntoimi - tusvälineitä Vuokranantajalle siten kuin näissä ehdoissa määrätään. Vuokran laskeminen ja laskuttaminen perustuvat kuormakirjaan. Vuokraaja ei ole velvollinen maksamaan vuokraa sellaiselta ajalta, jonka aikana hän ei ole voinut hyödyntää Kaasuntoimitusvälineitä tarkoitetulla tavalla sellaisen virheen vuoksi, josta Vuokranantaja vastaa.

5. Hinta ja maksuehdot

Vuokran määrä ilmenee Vuokranantajan kulloinkin voimassaolevista hinnastoista. Maksuehdot ilmenevät Vuokranantajan kulloinkin voimassaolevista hinnastoista. Niistä ilmenevät myös Vuokranantajan soveltamat laskutus-, viivästys- ja perimis - maksut, viivästyskorko sekä mahdolliset muut maksut.

6. Kaasuntoimitusvälineiden luovutus

Kaasuntoimitusvälineet luovutetaan Vuokraajan käytettäväksi Ex Works Vuokranantajan varasto. Tässä ilmoitettuja ehtoja tulkitaan sopimuksen alkaessa voimassaolevien INCOTERMS-ehtojen mukaan. Vuokraajan tai hänen osoittamansa vastaanottajan tulee olla läsnä luovutuksen yhteydessä. Luovutuksen yhteydessä Vuokraajan ja Vuokranantajan tulee tarkistaa, että kuormakirjassa mainittu Pakkausten lukumäärä vastaa tosiasiallisesti luovutet - tujen Pakkausten lukumäärää, ja että kuormakirjaan on merkitty oikea asiakas- numero. Vuokraajan tulee vahvistaa vastaanottaminen allekirjoittamalla kuormakirja. Mahdolliset poikkeamat tulee merkitä kuormakirjaan. Jos luovutus tapahtuu Vuokraajan rakennuksessa eikä Vuokraaja ole läsnä, mistä tulee sopia joka kerta erikseen, tulee Vuokranantajan tarkistaa, että kuormakirjassa on oikeat tiedot. Vuokranantajan tulee siinä yhteydessä merkitä kuormakirjaan, että Vuokraaja ei ole ollut läsnä samoin kuin mahdollisimman pian sen jälkeen ilmoittaa Vuokraajalle, että Kaasuntoimitusvälineet on luovutettu. Kyseinen ilmoitus tapahtuu siten, että Vuokranantaja jättää kuormakirjan sitä tarkoitusta varten varat - tuun postilaatikkoon tai muuhun sovittuun paikkaan. Kuormakirjassa annettujen tietojen katsotaan tällöin olevan oikeita, mikäli Vuokraaja ei voi näyttää niiden olevan virheellisiä.

7. Kaasuntoimitusvälineiden palautus

Vuokraaja vastaa Kaasuntoimitusvälineiden palautuskuljetuksesta Vuokranantajan osoittamalle paikalle. Samalla kun Vuokranantaja huolehtii Pakkausten kuljetuksesta Vuokraajalle, Vuokranantaja sitoutuu korvausta vastaan huolehtimaan palautuskuljetuksen vastaavalle määrälle Pakkauksia. Tällöin Pakkausten tulee olla valmiina kuljetusta varten ja niiden tulee olla saatavilla lastausta varten luovutuspaikalla. Venttiilin - suojusten tulee tarvittaessa olla asennettuina. Vuokraajan tulee laatia ja luovuttaa palautuskuljetusta varten tarvittavat kuljetus- asiakirjat. Jos Vuokraaja ei ole laatinut ja luovuttanut kyseisiä kuljetusasiakirjoja, on Vuokranantajalla oikeus laatia ne Vuokraajan kustannuksella. Pakkausten palautuksen yhteydessä Vuokraajan ja Vuokranantajan tulee tarkistaa, että kuormakirjassa mainittu palautettujen Pakkausten lukumäärä vastaa palautettujen Pakkausten tosiasiallista lukumäärää, ja että kuormakirjaan on merkitty oikea asiakasnumero. Vuokranantajan tulee vahvistaa palautus allekirjoittamalla kuormakirja. Kaasupullot, kaasupullopaketit ja siirtolavakontit tulee palauttaa Vuokranantajalle jäännöskaasupaineisena. Vuokraajalla ei ole oikeutta saada korvausta sellaisesta jäännöskaasusta.

8. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja Vuokran- antajan ohjeita, jotka koskevat Kaasuntoimitusvälineiden kuljetusta, varastointia ja käyttöä. Vuokraajan tulee hoitaa Kaasuntoimitusvälineitä ja käsitellä niitä huolellisesti. Vuokraaja on vastuussa Kaasuntoimitusvälineille tapahtuneista menetyksistä ja vahingoista Kaasuntoimitusvälineiden hänelle luovuttamisesta lähtien siihen asti, kun ne on palautettu Vuokranantajalle, riippumatta siitä onko vahinko tai menetys aiheutunut puutteellisesta hoidosta ja huolenpidosta tai muista syistä. Vuokraajalla ei ole oikeutta korjata itse menetyksiä tai vahinkoja, vaan Vuokraa - jan on välittömästi ilmoitettava Vuokranantajalle, että menetys tai vahinko on tapahtunut. Vuokranantajan tulee siinä yhteydessä korjata menetys tai vahinko erillistä korvausta vastaan. Jos Vuokranantaja ei korvaa menetystä tai vahinkoa kohtuullisessa ajassa, on Vuokraajalla oikeus korjata vahinko tai menetys omalla riskillään ja kustannuksellaan. Vuokraajan tulee ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sellaisen vahingon rajoittamiseksi, joka aiheutuu virheestä, josta Vuokranantaja vastaa. Vuokraajalla ei myöskään ole oikeutta korjata itse sellaista virhettä, vaan Vuokraajan on välit - tömästi ilmoitettava Vuokranantajalle virheestä. Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan, että sellaiset Pakkaukset, jotka ovat umpinaisia säiliöitä, täytetään vain Vuokranantajan kaasulla. Vuokraaja ei saa luovuttaa, antaa lainaksi, vuokrata, pantata tai muulla tavalla oikeudellisesti määrätä vuokratuista Kaasuntoimitusvälineistä. Vuokraaja ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta siirtää, muuttaa tai täydentää Kaas - uasemaa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Vuokranantajalle omaisuuteen - sa kohdistuvasta ulosmittauksesta tai konkurssista samoin kuin ilmoittamaan ulos - ottoviranomaiselle tai konkurssipesän hoitajalle Vuokranantajan omistusoikeudesta Kaasuntoimitusvälineisiin.

9. Reklamaatio

Vuokraaja saa vedota Kaasuntoimitusvälineiden virheellisyyteen vain, jos hän on reklamoinut siitä Vuokranantajalle viipymättä sen jälkeen, kun Vuokraaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation tulee sisältää kuvaus siitä, miten virhe ilmenee. Vuokraaja saa vedota siihen, että Vuokranantaja on laskuttanut vuokrasta virheel - lisesti vain, jos hän on reklamoinut siitä Vuokranantajalle viipymättä sen jälkeen, kun Vuokraaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Vuokranantajan velvollisuus ryhtyä virheen oikaisuun on tällöin rajoitettu kahteentoista (12) kuukauteen taaksepäin laskettuna viimeksi laaditun vuokraa koskevan laskun päiväyksestä. Jos Vuokraaja reklamoi, eikä sellaista virhettä ilmene, josta Vuokranantaja on vas - tuussa, on Vuokranantajalla oikeus korvaukseen siitä työstä ja niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet Vuokranantajalle reklamaatiosta.

10. Vuokranantajan vastuu

Kaasuntoimitusvälineiden tulee olla hyvässä kunnossa ja sovittujen määritys - ten mukaisia, kun ne luovutetaan Vuokraajalle. Jos Kaasuntoimitusvälineet ovat virheellisiä ja virhe aiheuttaa epäolennaista suurempaa haittaa Vuokraajalle, on Vuokranantajan velvollisuutena ilman kohtuutonta viivästystä korjata virhe tai korvata Kaasuntoimitusvälineet. Vuokranantaja vastaa sellaisesta menetyksestä, vahingosta tai virheestä Kaasun- toimitusvälineissä, joka aiheutuu Vuokranantajan menettelystä tai laiminlyönnistä. Jos Vuokranantaja ei ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vastaanotetusta reklamaatiosta korjannut virhettä, on Vuokraajalla oikeus purkaa sopimus.

11. Tuotevastuu

Vuokraaja korvaa Vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ja hyvittää Vuokran- antajalle kaikki kustannukset silloin, kun Vuokranantaja velvoitetaan vastaamaan kolmatta kohtaan sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, josta Vuokranantaja ei vastaa Vuokraajaa kohtaan tämän kohdan toisen kappaleen mukaan. Vuokranantaja ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, a) jonka Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle, t ai vahingon tai menetyksen seurauksista, jos vahinko tai menetys kohtaa K aasuntoimitusvälineitä silloin, kun ne ovat Vuokraajan hallinnassa, tai b) jonka Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat Vuokraajan valmistamille tuotteille t ai tuotteille, joihin Vuokraajan tuote sisältyy, tai sellaisesta vahingosta tai mene- t yksestä omaisuudelle, jonka nämä tuotteet aiheuttavat Kaasuntoimitusvälinei- d en ominaisuuksien takia. Mainitut Vuokranantajan vastuun rajoitukset eivät sovellu, jos Vuokranantaja aiheuttaa vahingon tai menetyksen törkeällä huolimattomuudella. Jos kolmas osapuoli vaatii Vuokranantajalta tai Vuokraajalta korvausta tässä koh- dassa tarkoitetusta menetyksestä tai vahingosta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle. Vuokranantajalla ja Vuokraajalla on velvollisuus antaa sellainen asia tuomiois - tuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi, joka käsittelee korvausvaatimusta jotakin heistä kohtaan, jos vaatimus perustuu vahinkoon tai menetykseen, jonka Kaasuntoimitusvälineiden väitetään aiheuttaneen. Keskinäinen vastuu Vuokraajan ja Vuokranantajan välillä ratkaistaan aina kohdan 18 mukaisesti.

12. Kaasuntoimitusvälineiden merkitseminen

Vuokranantajalla on oikeus merkitä Kaasuntoimitusvälineet erityisillä merkinnöillä. Vuokraajalla ei ole oikeutta irrottaa, muuttaa tai lisätä sellaista merkintää ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta.

13. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokraaja ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista suostumusta siirtää tai luovuttaa toiselle Vuokrasopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan.

14. Etukäteen maksetun vuokran palautus

Vuokraajalla on oikeus irtisanoa määräajaksi vuokraamansa Pakkauksen etukäteismaksu päättymään kesken määräajan, lähettämällä Vuokranantajalle kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta. Määräaika päättyy ilmoituksen saapumis- kuukauden viimeisenä päivänä. Vuokraajalle palautetaan se osa vuokrasta, joka kohdistuu alkuperäisestä vuokra-ajasta jäljelle jäävään aikaan. Vuokraajan maksaman vuokran katsotaan jakautuvan tasan jokaista kokonaista kuukautta kohti, joka sisältyy vuokra-aikaan. Vuokraajalle palautettavasta määrästä vähennetään Vuokranantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu.

15. Ylivoimainen este

Jos Vuokrasopimuksen täyttäminen estyy tai muodostuu kohtuuttoman raskaaksi jostakin sellaisesta olosuhteesta kuten sota, viranomaisten väliintulo, kapina, mel - lakka, rajoittunut energiansaanti, työmarkkinahäiriöt, kielto, rajoitukset, saamatta jääneet luvat, onnettomuudet, koneviat, epäsuotuisat kuljetus- tai sääolosuhteet, keskeytys tai häiriöt yleisessä teleliikenteessä, rajoitukset käyttövoiman saannissa tai virheelliset tai viivästyneet toimitukset alihankkijoilta, vapautuu osapuoli vas - taavassa laajuudessa velvoitteistaan. Yllämainitut olosuhteet muodostavat ylivoimaisen esteen vain, jos osapuoli ei ole voinut niitä kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia osapuoli ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Osapuolen, joka tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä kirjal - lisesti ilmoittaa vastapuolelle perusteen syntymisestä ja päättymisestä. Riippumatta siitä, mitä näistä määräyksistä seuraa, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa Vuokrasopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos täyttäminen viivästyy enemmän kuin kuusi (6) kuukautta ylivoimaisesta esteestä, jotka mainitaan tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa.

16. Vastuunrajoitus

Vuokranantajalla ei ole muuta vastuuta, kuin mitä nimenomaisesti käy ilmi näistä ehdoista. Tämä koskee kaikenlaisia menetyksiä, joihin sisältyy muun muassa tuo - tannon menetys, saamatta jäänyt voitto tai muu taloudellinen seurannaisvahinko. Tämä Vuokranantajan vastuun rajoitus ei sovellu, jos Vuokranantaja on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella.

17. Henkilötiedot

Vuokranantaja käsittelee Vuokraajan henkilötietoja voidakseen pitää tarjolla sopimuksenmukaisia palveluita/tuotteita, sekä osapuolten sopimussuhteen hal - linnointia, markkinointia (sisältäen suoramarkkinoinnin), asiakasprofilointia sekä laskuttamista varten. Antamalla henkilötietoja (jotka sisältävät henkilötunnuksen tarpeen mukaan) Vuokrasopimuksen alkamisen yhteydessä, Vuokraaja suostuu henkilötietojen käsittelyyn kyseisellä tavalla. Vuokraajalla on oikeus saada tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Vuokranantaja käsittelee. Vuokranantaja on myös velvollinen oikaisemaan virheelliset henkilötiedot Vuokraajan vaatimuksesta.

18. Erimielisyyksien ratkaisu

Mahdolliset erimielisyydet Vuokraajan ja Vuokranantajan välillä ratkaistaan lopul - lisesti Kansainvälisen Kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti niiden perusteella valittujen yhden tai useamman välimiehen toimesta. Välimiesmenettely tapahtuu Vuokranantajan kotipaikalla ja siellä voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen. Silloin kun Vuokraaja on kuluttaja, ratkaistaan erimie- lisyys yleisessä tuomioistuimessa.

01.06.2009