Yleiset toimitusehdot

1. Yleiset ehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan silloin, kun osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla sopineet. Ehdoista poikkeamisesta on sovittava kirjallisesti, jotta poikkeaminen olisi pätevä. Tuotetiedoissa, hinnastoissa ja muissa vastaavissa asiakirjoissa samoin kuin muulla tavalla annetut tiedot ovat sitovia vain siinä laajuudessa, kun niihin osapuolten välisessä sopimuksessa nimenomaisesti viitataan.

2. Määritelmät

Pullokaasulla tarkoitetaan kaasua pullossa tai kuljetettavassa säiliössä. Nesteytetyllä kaasulla tarkoitetaan jäähdyttämällä tai paineistamalla nesteytettyä kaasua, joka ilmakehänpaineessa tai ylipaineessa on nestemäisessä muodossa, esimerkiksi nestemäistä argonia, typpeä, happea, hiilidioksidia tai maakaasua. Kuivajäällä tarkoitetaan kiinteässä muodossa olevaa hiilidioksidia. Pakkauksella tarkoitetaan kaasun säilyttämiseen ja kuljettamiseen käytettäviä säiliöitä, kuten kaasupulloja, kaasupullopaketteja, siirtolava- kontteja, kaasupullojen koreja, kuljetettavia nesteytetyn kaasun säiliöitä sekä kuivajäälaatikoita. Kaasuasemalla tarkoitetaan Ostajan luona olevaa varastosäiliötä tai kaasun valmistuslaitteistoa oheislaitteineen. Kaasuntoimitusvälineillä tarkoitetaan Pakkauksia, Kaasuasemia ja kaikkia muita Kaasuntoimitusvälineitä, joita Myyjä käyttää kaasun toimittamiseen.

3. Kaasumäärien mittausperusteet

Pullokaasun paine määritellään +15ºC lämpötilassa. Jollei muuta erityisesti ilmoiteta, on kaasutilavuudet kaasuille laskettu kaasupullon sisätilavuuden ja nimellisen täyttöpaineen funktiona kaasukohtaiset tekijät huomioon ottaen. Pullokaasun, joka on huoneenlämmössä paineistettuna nestemäisessä muodossa, samoin kuin nesteeseen liuotetun kaasun kuten asetyleenin määrä määritellään punnituksella. Nesteytetyn kaasun määrä määritellään punnituksella tai tilavuusmittauk - sella. Määrä ilmoitetaan joko painona kilogrammoina (kg) tai tilavuutena joko litroina (l) nestemäisessä muodossa tai kuutiometreinä (m3) kaasumuodossa +15ºC lämpötilassa ja 1013 mbar:in paineessa. Muunto- ohjeet saa Myyjältä pyydettäessä. Kuivajään määrä mitataan punnitsemalla.

4. Laatu ja dokumentaatio

Toimitettu kaasu ja Kuivajää täyttävät Myyjän laatumääritelmät. Myyjä toimittaa kyseiset laatumääritelmät Ostajalle tämän pyynnöstä. Korvausta vastaan Myyjä toimittaa myös yhdenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity) ja analyysitodistuksen (Certificate of Analysis) edellyttäen, että niitä pyydetään tilauksen yhteydessä.

5. Toimitusehdot

Kaasut Pakkauksissa toimitetaan Ex Works Myyjän tuotantolaitos tai Myyjän edustajan toimipiste. Nesteytetyn kaasun toimitusraja Kaasuasemalla on Kaasuaseman lähtöliitäntä (venttiili, laippa tai muu vastaava), mikäli muuta ei ole sovittu. Mikäli Ostajalla on oma Kaasuasema tai omia Pakkauksia toimitusraja on Kaasuaseman tai Pakkauksen täyttöliitäntä. Kuivajää toimitetaan Ex Works Myyjän Kuivajään tuotantolaitos tai Myyjän edustajan toimipiste. Toimitusehtoja tulkitaan sopimuksen alkaessa voimassaolevien INCOTERMS-ehtojen mukaan.

6. Vastaanottaminen

Ostajan tulee pitää Kaasuasemalle tai Ostajan osoittamalle vastaanot - topaikalle kulkeva, alueellaan oleva tie vapaana, kulkukelpoisena ja muuten tarkoituksenmukaisena pitkille ja raskaille ajoneuvoille. Kyseinen velvollisuus koskee ympäri vuorokauden sellaista Ostajaa, jolla on Kaasuasema ellei muuta sovita, ja muuta Ostajaa tämän normaalin työ- tai aukioloajan aikana. Jos Ostaja ei muusta kuin kohdan 14 mukaisesta syystä myötävaikuta siihen, että toimitus voi tapahtua, on Myyjällä oikeus korvaukseen odotusajasta sekä muista kuluista, joita Myyjälle aiheutuu. Ostajan ja Myyjän tulee tarkistaa, että kuormakirjaan on merkitty oikea asiakasnumero ja määrä. Ostajan tai Ostajan osoittaman vastaanottajan tulee olla läsnä vastaanottohetkellä ja viivytyksettä vahvistaa vastaanotettu toimitus tai Kaasuasemalle täytetty kaasumäärä allekirjoittamalla kuormakirja. Mahdolliset poikkeamat tulee merkitä kuormakirjaan. Jos Ostaja ei ole läsnä luovutushetkellä, tulee Myyjän tarkistaa, että kuorma- kirjassa on oikeat tiedot. Myyjän tulee siinä yhteydessä merkitä kuorma- kirjaan, että Ostaja ei ole ollut läsnä samoin kuin mahdollisimman pian sen jälkeen ilmoittaa Ostajalle, että kaasu on toimitettu tai Kaasuasema täytetty. Kyseinen ilmoitus tapahtuu siten, että Myyjä jättää kuormakirjan sitä tarkoitusta varten varattuun postilaatikkoon tai muuhun sovittuun paikkaan. Kuormakirjassa annettujen tietojen katsotaan tällöin olevan oikeita, mikäli Ostaja ei voi näyttää niiden olevan virheellisiä. er kan påvise det motsatte.

7. Kaasun toimitus Ostajan Kaasuasemalle tai Ostajan Pakkauksessa

Myyjällä on oikeus korvaukseen lisäkuluista, jotka aiheutuvat erityisestä käsittelystä ja toimitussuunnitelmasta silloin, kun kaasua toimitetaan Osta- jan Pakkauksessa tai Ostajan Kaasuasemalle. Vaihdettaessa Ostajan Pakkauksia Myyjällä on oikeus toimittaa kaasua toisessa vastaavanlaisessa Pakkauksessa. Kaasun toimittaminen tapahtuu tämän kohdan mukaisesti vain silloin, kun Pakkaukset tai Kaasuasema täyttävät viranomaismääräykset sekä Myyjän antamat ohjeet

8. Kaasuntoimitusvälineiden merkitseminen

Myyjällä on oikeus merkitä kaasuntoimitusvälineet erityisillä merkinnöillä. Ostajalla ei ole oikeutta irrottaa, muuttaa tai lisätä sellaista merkintää ilman Myyjän kirjallista suostumusta.

9. Vastuut Kaasuntoimitusvälineistä

Ostaja on velvollinen noudattamaan viranomaismääräyksiä ja Myyjän ohjeita, jotka koskevat kaasuntoimitusvälineiden, toimitetun kaasun ja Kuivajään käyttöä, kuljetusta, varastointia ja valvontaa. Ostajan tulee hoitaa Kaasuntoimitusvälineitä ja käsitellä niitä huolellisesti. Ostaja on vastuussa Kaasuntoimitusvälineistä, niissä tapahtuneista menetyksistä ja vahingoista, joita Myyjä ei ole aiheuttanut, silloin kuin Kaasuntoimitus - välineet ovat Ostajan hallinnassa. Ostajan on välittömästi ilmoitettava Myyjälle Kaasuntoimitusvälineissä olevasta virheestä. Ostajan tulee ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sellaisen vahingon rajoittamiseksi, joka aiheutuu kyseisestä virheestä. Myyjän tulee noudattaa Kaasuntoimi- tusvälineiden asennuksessa ja purkamisessa sekä kaasun ja Kuivajään toimittamisessa viranomaisten antamia terveys-, ympäristö- ja turvalli- suusohjeita. Pakkaukset, kuten kaasupullot ja siirtolavakontit, tulee palauttaa Myyjälle jäännöspaineisina. Ostajalla ei ole oikeutta saada korvausta sellaisesta jäännöskaasusta.

10. Hinta ja maksuehdot

Toimituksiin sovelletaan Myyjän toimituspäivänä voimassaolevia hintoja ja maksuehtoja, jotka ilmenevät Myyjän hinnastoista. Niistä ilmenevät myös Myyjän soveltamat laskutus-, viivästys-, perimismaksut, viivästyskorko sekä mahdolliset muut maksut.

11. Virhe

Jos Myyjä on toimittanut virheellistä kaasua tai Kuivajäätä, on Myyjä velvollinen viipymättä ja ilman, että siitä aiheutuu kuluja Ostajalle, toimittamaan virheetöntä kaasua tai Kuivajäätä. Jos Myyjä on huolehtinut kuljetuksesta alkuperäisellä toimitushetkellä, tulee Myyjän huolehtia kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista myös korvaavassa toimituksessa. Jos Myyjä ei ole toimittanut virheetöntä kaasua tai Kuivajäätä kymmenen päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen vastaanottamisesta, on Ostajalla oikeus purkaa sopimus virheellisen toimituksen osalta.

12. Reklamaatio

Ostaja saa vedota toimitetun kaasun tai Kuivajään virheellisyyteen vain, jos hän on reklamoinut siitä Myyjälle viipymättä sen jälkeen, kun Ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation tulee sisältää kuvaus siitä, miten virhe ilmenee. Jollei Ostaja reklamoi yhden (1) vuoden kuluessa toimituksesta, Ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos Ostaja reklamoi, eikä sellaista virhettä ilmene, josta Myyjä on vastuussa, on Myyjällä oikeus korvaukseen siitä työstä ja niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet Myyjälle reklamaatiosta.

13. Tuotevastuu

Ostaja korvaa Myyjälle aiheutuneet vahingot ja hyvittää Myyjälle kaikki kustannukset silloin, kun Myyjä velvoitetaan vastaamaan kolmatta kohtaan sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, josta Myyjä ei vastaa Ostajaa kohtaan tämän kohdan toisen kappaleen mukaan. Myyjä ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, a) jonka kaasu tai Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat kiinteälle tai irtaimel le omaisuudelle, tai vahingon tai menetyksen seurauksista, jos v ahinko tai menetys kohtaa kaasua tai Kaasuntoimitusvälinettä silloin, k un ne ovat Ostajan hallinnassa, tai b) jonka kaasu tai Kaasuntoimitusvälineet aiheuttavat Ostajan v almistamille tuotteille tai tuotteille, joihin Ostajan tuote sisältyy, tai sel laisesta vahingosta tai menetyksestä omaisuudelle, jonka nämä tuo tteet aiheuttavat kaasun tai Kaasuntoimitusvälineiden ominaisuuk sien takia. Mainitut Myyjän vastuun rajoitukset eivät sovellu, jos Myyjä aiheuttaa vahingon tai menetyksen törkeällä huolimattomuudella. Jos kolmas osapuoli vaatii Myyjältä tai Ostajalta korvausta tässä kohdassa tarkoitetusta menetyksestä tai vahingosta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa toiselle osapuolelle. Myyjällä ja Ostajalla on velvollisuus antaa sellainen asia tuomioistuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi, joka käsittelee korvausvaatimusta jompaa kumpaa heistä kohtaan, jos vaatimus perustuu vahinkoon tai menetykseen jonka kaasun tai Kaasuntoimitusvälineiden väitetään aiheuttaneen. Keskinäinen vastuu Ostajan ja Myyjän välillä ratkaistaan aina kohdan 20 mukaisesti.

14. Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai muodostuu kohtuuttoman raskaaksi jostakin sellaisesta olosuhteesta kuten sota, viranomaisten väliintulo, kapina, mellakka, rajoittunut energiansaanti, työmarkkinahäiriöt, kielto, rajoitukset, saamatta jääneet luvat, onnettomuudet, koneviat, epäsuotuisat kuljetus- tai sääolosuhteet, keskeytys tai häiriöt yleisessä teleliikenteessä, rajoitukset käyttövoiman saannissa tai virheelliset tai viivästyneet toimitukset ali- hankkijoilta, vapautuu osapuoli vastaavassa laajuudessa velvoitteistaan. Yllämainitut olosuhteet muodostavat ylivoimaiseen esteen vain, jos osapuoli ei ole voinut niitä kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä ja joiden seurauksia osapuoli ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Osapuolen, joka tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa vastapuolelle perusteen syntymisestä ja päättymisestä. Riippumatta siitä, mitä näistä määräyksistä seuraa, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos täyttäminen viivästyy enemmän kuin kuusi (6) kuukautta ylivoimaisesta esteestä, jotka mainitaan tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa.

15. Toimituksen viivästyminen

Jos Myyjän toimitus viivästyy muusta kuin kohdassa 14 mainitusta syystä, eikä viivästys johdu Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä, on Ostajalla oikeus sopimussakkoon. Sakon enimmäismäärä lasketaan seuraavasti: 0,5 % viivästyneen toimituksen hinnasta jokaiselta kokonaiselta viivästyneeltä viikolta, kuitenkin niin, että enimmäismäärä on 7,5 % sovitusta hinnasta. Jos vain osa toimituksesta on viivästynyt, tulee sakko laskea siitä hinnan osasta, joka koskee toimituksen viivästynyttä osaa.

16. Vastuunrajoitus

Myyjän vastuu rajoittuu näissä ehdoissa esitettyihin kohtiin. Tämä koskee kaikenlaisia menetyksiä, joihin sisältyy muun muassa tuotannon menetys, saamatta jäänyt voitto tai muu taloudellinen seurannaisvahinko. Tämä Myyjän vastuun rajoitus ei sovellu, jos Myyjä on aiheuttanut vahingon törkeällä huolimattomuudella.

17. Sopimuksen purkaminen

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusehtoja eikä suorita oikaisua kolmenkymmenen (30)päivän kuluessa kirjallisen kehotuksen vastaanottamisesta.

18.Muut määräykset

Myyjällä on oikeus kieltäytyä sopimuksen mukaisesta toimituksesta Ostajalle, jos Ostajalla ei ole tarvittavaa lupaa tai jos toimitus muusta syystä olisi viranomaisten tai Myyjän antamien turvallisuusmääräysten vastainen. Jos Myyjä on sitoutunut liittämään Kaasuntoimitusvälineet Ostajan kaasu- järjestelmään, on Myyjällä kuitenkin oikeus kieltäytyä siitä, jos kaasu- järjestelmä ei täytä viranomaismääräyksiä tai Myyjän antamia ohjeita.

19.Henkilötiedot

Myyjä käsittelee Ostajan henkilötietoja voidakseen pitää tarjolla sopimuksen mukaisia palveluita/tuotteita, sekä osapuolten sopimussuhteen hallinnointia, markkinointia (sisältäen suoramarkkinoinnin), asiakasprofilointia sekä laskuttamista varten. Antamalla henkilötietoja (jotka sisältävät henkilö- tunnuksen tarpeen mukaan) sopimuksen alkamisen yhteydessä, Ostaja suostuu henkilötietojen käsittelyyn kyseisellä tavalla. Ostajalla on oikeus saada tietoja siitä, millaisia henkilötietoja Myyjä käsittelee. Myyjä on myös velvollinen oikaisemaan virheelliset henkilötiedot Ostajan vaatimuksesta.

20.Erimielisyyksien ratkaisu

Mahdolliset erimielisyydet Ostajan ja Myyjän välillä ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen Kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti niiden perusteella valittujen yhden tai useamman välimiehen toimesta. Välimiesmenettely tapahtuu Myyjän kotipaikalla ja siellä voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Silloin kun Ostajaa pidetään kuluttajana, ratkaistaan erimielisyys yleisessä tuomioistuimessa.

01.06.2009